Tietosuoja- ja rekisteriseloste

· Rekisterinpitäjä

Nimi: Lotta Ahteneva

Y-tunnus: 2938670-1

Osoite: Postikatu 4, 04400 Järvenpää

Muut yhteystiedot: 040 7417937 lotta.ahteneva@gmail.com


 • Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Lotta Ahteneva

Sähköpostiosoite: lotta.ahteneva@gmail.com


 • Rekisterin nimi

markkinointi- ja henkilörekisteri


 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Palvelun toteuttaminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen - valmennus
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Analysointi ja tilastointi
 • Markkinointi
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset


 • Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilötiedot, kuten nimi, osoite, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat, terveystiedot sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä valmennuksen suunnittelussa tai toteutuksessa.
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot. Tiedot jätetyistä ilmoituksista. Mahdolliset luvat ja suostumukset. Tiedot markkinointikielloista. Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.


 • Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään valmennukseen ilmoittautuessa, sen yhteydessä, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.


 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.


 • Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin käytön kannalta tarpeellista.


 • Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaaliset tiedot ovat suojattu lukitusmenettelyin.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Lotta Ahtenevaa koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Tietojen siirto julkisessa verkossa suojataan salauksella.


 • Tarkaskusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista ja / tai tietojen poistamista rekisteristä.

Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla: lotta.ahteneva@gmail.com


 • Oikeus tulla unohdetuksi

Kun rekisteröity ei halua, että hänen tietojaan enää käsitellään, hänellä on oikeus vaatia kaikkien tietojen poistamista.

Poistamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla: lotta.ahteneva@gmail.com